Asbestbeskrivning

Sanering av Asbest

Asbesten lösgörs med lämpliga verktyg beroende på typ av asbestmaterial.

När materialet lösgörs låter man det falla till golvet eller om så är möjligt direkt i kraftig plastpåse. Material som hamnat på golvet tas upp med spade eller för hand. Vid torrsanering används dammsugare (med hepafilter H13) för att suga upp de sista resterna.

Vid våtsanering torkas de sista resterna upp. Vid våtsanering förekommer sprayning om man träffar på torrt material. Även vid torr sanering kan ibland sprayning förekomma för att minska damm från asbestisoleringens ytor. För sanering av begränsade ytor som kan kapslas in kan en s k glove bag (plastpåse med handskar) användas. Glove bag används t.ex för sanering av en del av ett rör med asbestisolering eller rör tillverkade av asbest.

Glove bag placeras runt saneringsobjektet och asbesten avlägsnas och faller ner till påsens botten. I påsen håller man undertryck med hjälp av en dammsugare med hepafilter. Vid större saneringar kan det löna sig att transportera ut asbesten direkt från saneringszonen till en stordammsugare som är placerad utanför byggnaden. Ofta kan man riva direkt ner i stordammsugarens sugöppning. Stordammsugare fungerar givetvis bara på isolermaterial som är så lätt och torrt att det efter rivningen kan transporteras ut via slangen utan att fastna.

Saneringen delas ofta in i grovsanering där arbetet består i att frigöra asbesten och finsanering där ytorna görs helt rena från asbest och all asbest förpackas.

Ibland förekommer ett moment vid torrsanering som kallas låsning och ibland säkring. Det är svårt att helt avlägsna de sista asbestfibrerna, särskilt från plastfolien som används för att kapsla in saneringszonen. För att inte fibrerna skall lossna när plasten rivs kan lim användas för att ”låsa” fast dammet. Vid våtsanering är plasten mindre dammig än om saneringen skett torrt. Vid våtsanering torkas alla ytorna som sista moment före rivningen. Samma vätska används vid rengöringen som vid injicering.

Slutligen sker avetableringen. Plasten för inkapsling och slussar rivs och förpackas som asbesthaltigt avfall tillsammans med engångskläder. Eventuellt tidigare demonterade detaljer mm återställes och saneringsutrustning och avfall avlägsnas.

Hälsinge Isolering AB har tillstånd för rivning av asbest, transport av asbestavfall.